MUSE4910 – Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva innebærer det å lage en utstilling? Dette emnet tilbys i samarbeid med Kulturhistorisk museum, der fagpersonalet vil gi undervisning i praktisk utstillingsplanlegging og i teoretiske perspektiver på utstillingsmediet. I løpet av emnet vil studentene planlegge og produsere en utstilling, og slik få innblikk i de ulike sidene ved et utstillingsprosjekt. Sentrale spørsmål er hvordan planlegge, organisere og bygge en utstilling? Og videre hvordan markedsføre og formidle en utstilling til ulike grupper? Andre viktige temaer som blir berørt er hvordan man kan bruke utstillinger som redskap for å skape ny viten, og hvilke etiske problemstillinger som er viktige å ha et bevisst forhold til.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal studentene:
• Ha praktisk erfaring med å lage en utstilling og kjenne de viktigste fasene i en utstillingsproduksjon
• Kunne gjennomføre og evaluere et prosjekt gjennomført i gruppe
• Kjenne til ulike utstillingsspråk og utstillingsmåter og kunne kritisk bedømme dem
• Kunne reflektere teoretisk over utstillingsmediets muligheter og begrensninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er tilpasset studenter på studieretning for museologi, som oppfordres til å ta emnet som del av graden. Ved ledig kapasitet kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master i museologi eller andre masterprogrammer på HF eller SV.

Studenter på masterprogram i museologi har fortrinnsrett.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på aktivitetene.

Undervisningen vil bestå av obligatoriske undervisningsdager på Kulturhistorisk museum. I en to-ukers produksjonsfase for utstillingen forutsettes det at man deltar i arbeidet på heltid.
Emnet undervises parallelt med MUSE4001 – Museum: historie, teori og kritikk og MUSE4003 – Museum: kontekst og kommunikasjon

Eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen, forutsettes det at studenten har deltatt i de obligatoriske aktivitetene.

Eksamen vil foregå i grupper og vil bestå i framleggelse og refleksjon over det ferdige utstillingsproduktet og gruppeprosessen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys ikke høsten 2015. Fra og med våren 2016 tilbys det hver vår.

Eksamen

Hver høst

Emnet tilbys ikke høsten 2015. Fra og med våren 2016 tilbys det hver vår.

Undervisningsspråk

Norsk