Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Religionenes verden oppviser et fascinerende mangfold av trosforestillinger og handlingsmønstre, av fellesskapsformer og livsideal. Dette innføringsemnet gir en oversikt over hele dette historiske mangfoldet. En spesiell vekt ligger på de store tradisjonene som spiller en fremtredende rolle i verden i dag (kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme), men interessen gjelder også den stedegne religionen hos ulike folkeslag før og nå: i de gamle kulturene i Midtøsten og middelhavslandene, i Kina og Japan, i Afrika, Amerika og Australia. Dels gjelder det å forstå alle disse tradisjonene i deres karakteristiske egenart, dels å kartlegge historiske sammenhenger og å avdekke vesentlige fellestrekk og forskjeller.

Hva lærer du?

Gjennom dette innføringsemnet skal studentene få en oversikt over det religiøse mangfoldet i verden før og nå. De skal bli kjent med de viktigste tradisjonene i deres egenart, men de skal også være i stand til å kartlegge historiske sammenhenger og å avdekke vesentlige fellestrekk og forskjeller religionene imellom. Slik skal de også få et grunnlag for et mer inngående studium av én eller flere enkeltreligioner eller for et tematisk anlagt studium på tvers av de enkelte religionene (f.eks. kjønn og religion, religion og politikk).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang Høsten 2007. Tas over av REL1003 (20sp).

Eksamen

Emnet tilbys siste gang Høsten 2007. Tas over av REL1003 (20sp).

Undervisningsspråk

Norsk