Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over de sentrale problemstillinger i studiet av religionenes politiske betydning både historisk og i samtiden. Det blir lagt vekt på teoretiske tilnærminger til studiet av religion og politikk, samtidig som man vil gå i dybden på flere konkrete tilfeller der religion har fått politisk betydning.

Hva lærer du?

Studentene skal lære seg å forstå religionenes politiske potensial, og skaffe seg innsikt i flere historiske og samtidige eksempler hvor religion har spilt en betydelig politisk rolle. De skal videre bli bevisst det dynamiske forhold mellom ideer og historisk utvikling, samtidig som dette forholdet problematiseres i lys av framstående teoretikere.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emner på 1000-nivå.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarundervisning (2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport REL2140 H08

Annet

Emnet bygger i noen grad på obligatorisk 40-gruppe i program for religionsstudier. Det anbefales at man tar emnet enten ved siden av eller etter de fire emnene innenfor 40-gruppen. Emnet er obligatorisk i 80-gruppen Religion og politikk på program for religionsstudier. Emnet vil også kunne inngå i flere av de andre 80-gruppene innenfor program for religionstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL3020 Religion og politikk

Eksamen

Emnet tilbys siste gang høsten 2008, men erstattes av REL3020 Religion og politikk

Undervisningsspråk

Norsk