Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler religionens stilling i det moderne samfunn, hvor det legges stor vekt på sosiologiske og kulturvitenskapelige analyser. Religionen sees i sammenheng med de (post)moderne samfunnsbetingelser, slik at den blir både symptom på og bidragsyter til det moderne samfunn.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten innsikt i hvordan religionens samfunnsrolle kan forstås både som et fenomen preget av samfunnet og som et antimoderne fenomen. Det siste har kanskje særlig gyldighet for kristne og muslimske fundamentalistiske og apokalyptiske retninger. Studenten vil få trening i å anvende sosiologiske perspektiver i analyser av forholdet religion og modernitet.
Ved å skrive egne tekster skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forhåndskunnskaper er REL1003 – Innføring i sammenlignende religionsstudier , to REL-emner på 2000 nivå og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL2030 – Religion og modernitet (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Her er det obligatorisk oppmøte.

Underveis i semesteret skal studenten legge frem et 1. utkast til semesteroppgaven. Studenten må skrive og få godkjent 1. utkastet får å gå opp til eksamen. Oppgaven skal ha et omfang på 1-3 sider og leveres i Fronter (12 pkt, halvannen linjeavstand). Sammen med 1. utkastet må du levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med 1. utkastet skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste gang H09

Eksamen

Hver høst

Siste gang H09

Undervisningsspråk

Norsk