Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gjennomgå religionshistoriske tekster i originalspråk. Tekstene skal være relevant for de deltagende studentenes masteroppgaver. Slik vil utvalget av tekster som gjennomgås forandres med henblikk på de deltagende studentenes løpende behov i denne sammenheng. Tekster vil kunne hentes fra gresk, sumerisk, akkadisk religiøs litteratur, samt buddhistiske og hinduistiske tekster etter behov og avtale. Buddhistiske tekster vil bli lest etter behov som et "Intensive Course in Buddhist Philology", der hensikten er å lære seg å lese trilinguale sankrit-kinesisk-tibetanske tekster. Dette emnet vil egne seg for folk som i noen grad behersker ett eller to av de tre språkene, og som ønsker å lære seg øvrige buddhistiske filologier.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg trening i å forholde seg til religionshistorisk litterært materiale i originalspråk. Studentene får trening i leksikografiske, grammatiske, hermeneutiske og filologiske metoder. De vil også få opplæring i religionshistoriske metoder. Målet er at studentene settes i stand til å bruke slikt tekstmateriale i mastergradsarbeidet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogram i kultur- og idestudier, studieretning religionshistorie.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter gode engelskkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er direkte knyttet til masterstudiet i religionshistorie, men kan benyttes av studenter innenfor andre fagtradisjoner som har behov for slike kunnskaper.

Studenten bør ha noe bakgrunn i tekstenes originalspråk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med REL2080 – Intensive course in Buddhist Philology (ICBPh) (nedlagt).

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (10dblt). Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeid.

Obligatorisk aktivitet: Underveis i semesteret skal det leveres utkast til semesteroppgaven. Bruk av Fronter kan være aktuelt.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Utkast til semesteroppgaven må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår som et mulig innvalg ved KIS-master, studieretning religionshistorie.

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider: Studier ved IKOS

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang Våren 2007. Tas over av REL4181 (20sp).

Våren 2007 tilbys følgende undervisning:
1. Begynnerkurs i sumerisk.
2. Ugaritisk

Eksamen

Emnet tilbys siste gang Våren 2007. Tas over av REL4181 (20sp).

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)