Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i forholdet mellom stat og samfunn i Sør-Asia, med vekt på politiske prosesser. Det tar for seg hvordan forskjellige sosial grupper har entret politiske prosesser og hvilken betydning deres deltakelse har. Staten i Sør-Asia (India, Pakistan og Bangladesh) har sterke føringer fra kolonitidens statsdannelse, og her blir historiske linjer trukket. I tillegg har det skjedde betydelige endringer i tiden etter uavhengigheten, ikke minst med hensyn til innføring av demokrati og allmenn stemmerett, politiske partier og en kraftig mobilisering av nye velgergrupper. Krig, kupp, etniske konflikter og utviklingsproblematikk er forhold som har spilt inn på hvordan staten har endret seg, og hvordan den fremstår for forskjellige grupper. Et sentralt poeng blir å understreke hvordan ulike normative syn, kulturelle verdier og ideologiske strømninger har influert på den økende folkelige innflytelsen over statsapparatene. Av temaer som tas opp er forskjellige faser i statens utviklingsbestrebelser, ulike oppfatninger om «nasjonen» (progressive, hindunasjonalister), kaste og politikk, blant annet ’nykastene’, partikulære vs. universelle verdier (korrupsjon, nepotisme), og hindunasjonalisme og islamisme. Også Sør-Asia i internasjonale relasjoner tas opp.

Hva lærer du?

Målet er inngående kjennskap til moderne sørasiatiske samfunn med særlig vekt på politiske prosesser, og å forstå endringsprosesser i forholdet mellom det lokale og det nasjonale og fremveksten av hybride statsformer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på innføringsemnet Samfunn og kultur i Sør-Asia. Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på dette språk er en forutsetning.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.
For mer informasjon om overlapp for dette
emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen er organisert i 14 ukentlige dobbelttimer over hele semesteret, i alt 28 timer, hvorav 14 av disse gis i form av seminarundervisning. I seminarene vil det bli lagt opp til studentpresentasjoner.

Det vil bli lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent 1 av 2 oppgaver for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

1 av 2 kvalifiseringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.
Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Underveisevaluering SAS1504

Annet

Emnet er en obligatorisk del av en bachelor i Sør-Asiastudier. Emnet kan også inngå i masterforløpet på Sør-Asia etter søknad.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.