Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

India har gjennomgått en rivende økonomisk utvikling de siste tiårene, med ringvirkninger for store deler av samfunnet. Vi hører derfor ofte om den voksende middelklassen og dens endrede hverdagsliv. Én dimensjon i disse endringene handler om kjønn. Hva skjer når kvinner som tidligere har kommunisert sin families middelklassestatus ved å være hjemmeværende, trer inn for full fart i arbeidslivet? En annen dimensjon gjelder sosial mobilitet. I hvilken grad har raske klassereiser skapt et skille mellom gammel og ny middelklasse der sistnevnte stemples som oppkomlinger? Og hva med som knapt får del i Indias økonomiske oppsving overhodet? En tredje dimensjon gjelder religion. I hvilken grad omfattes landets religiøse minoriteter av middelklassen? Og hvilke endringer har middelklassens religiøse liv gjennomgått de siste tiårene? Med utgangspunkt i den voksende indiske middelklassen drøfter dette emnet noen hoveddimensjoner ved indiske klassespørsmål i dag, slik de primært belyses gjennom nyere sosialantropologisk forskning. Emnet spør også hva indiske erfaringer kan fortelle om den generelle spenningen mellom sosial mobilitet og middelklassens synliggjøring av egen status gjennom å markere avstand fra andre.

Hva lærer du?

Studenten forventes å tilegne seg:

  • brede kunnskaper om det moderne indiske samfunnet
  • sentrale analytiske perspektiver på klasse
  • forståelse for samspillet mellom økonomiske og sosiale forhold
  • innblikk i indisk annethetsproblematikk
  • oversikt over sentrale faglige debatter og evne til å redegjøre for disse.

I tillegg gir kurset kompetanse i å analysere og formidle emnets tematikker muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieelementer det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer (12 dblt til sammen). Du vil også få tilbakemeldinger på semesteroppgaven underveis i semesteret. Noe av undervisningen vil bestå i at du fremlegger utkast til oppgaven din for dine medstudenter, og får tilbakemelding fra dem og fra faglærer. Du vil også selv bli bedt om å kommentere på medstudenters utkast, både muntlig og skriftlig.

Utkast til semesteroppgaven og de skriftlige kommentarene er obligatoriske og skal leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer (12 dblt til sammen). Du vil også få tilbakemeldinger på semesteroppgaven underveis i semesteret. Noe av undervisningen vil bestå i at du fremlegger utkast til oppgaven din for dine medstudenter, og får tilbakemelding fra dem og fra faglærer. Du vil også selv bli bedt om å kommentere på medstudenters utkast, både muntlig og skriftlig.

Utkast til semesteroppgaven og de skriftlige kommentarene er obligatoriske og skal leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: Et bokessay på 2-3 sider og et drøftende essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering vår 09

Periodisk evaluering vår 10

Annet

Her finner du lenke til instituttets ressurssider for studier

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang vår 2015

Eksamen

Kun eksamen vår 2016.

Kontakt instituttet for spørsmål om påmelding.

Undervisningsspråk

Norsk