Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan får man et samfunn med svimlende religiøst mangfold til å henge sammen? Hva bør statens rolle være vis-à-vis religionene? Hvor stor takhøyde bør det for eksempel være for religiøse krenkelser?

I mange hundre år har indiske makthavere grublet over slike spørsmål. I dag regjerer de verdens nest mest folkerike land som foruten fire verdensreligioner av lokalt opphav (hinduisme, buddhisme, sikhisme og jainisme) rommer verdens desidert største muslimske minoritet. Vil du forstå religiøs kompleksitet og multikulturalisme i et globalt perspektiv, kommer du vanskelig utenom India.

Med utgangs­punkt i indiske erfaringer retter emnet søkelys mot religiøs kompleksitet som statsadministrativ utfordring og levd realitet. Hovedfokus er på vår egen tid og nære historie, med lengre historiske tilbakeblikk der de trengs for å forstå samtidens utfordringer. Emnet er tverrfaglig med bidrag fra politisk filosofi, historie og sosialantropologi, og vil oppøve analytisk refleksjon ved å betone pensum­tekstenes perspektiv og metodevalg.

Emnets dypdykk i religiøs kompleksitet på indisk jord er ikke bare myntet på deg som vil lære om India. Det utgjør også et nyttig sammenlikningsgrunnlag for deg som er opptatt av vilkårene for religiøs sameksistens i vår egen del av verden. Ikke minst gir det innblikk i hvordan religiøs kompleksitet håndteres i en verdensdel der multikulturalisme langt fra er noe nytt, og der det er hinduisme snarere enn statsstøttet kristendom som utgjør majoritetens religiøse bakgrunn.

Hva lærer du?

Ved å følge undervisningen og lese pensum, forventes du å tilegne deg

  • Bred grunnkunnskap om indisk religionspolitikk, særlig i nyere tid
  • Bred grunnkunnskap om sentrale politiske debatter om religiøse spørsmål i India
  • Grunnkunnskap om hovedmodeller for relasjonen mellom stat og religion
  • Kritisk holdning til allmenne presentasjoner om India, inkludert eksotiserende forvrengninger
  • Ferdighet i å formidle ovennevnte kunnskap skriftlig og muntlig

Karakteren du får vil vise i hvilken grad du har oppnådd disse målene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer som strekker seg over mesteparten av høstsemestret.

Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Vi gjør bruk av Fronter for innleveringer, og av og til viser vi film.

Undervisningen krever aktiv deltakelse og grundig arbeid med pensumlitteraturen.

Det betyr at du normalt leser pensumtekstene i forkant av forelesningene/seminarene.

Underveis i semesteret skal du levere en kvalifiseringsoppgave.

Kvalifiseringsoppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent av faglæreren for å kunne gå opp til eksamen.  

Du må selv passe på å innhente informasjon om hvorvidt kvalifiseringsoppgaven din er godkjent eller ikke.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Ved slutten av semesteret er det en 4 timers skoleeksamen.

For å kunne gå opp til eksamen må du som nevnt ha levert og fått godkjent kvalifiseringsoppgaven.

En godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig kun i semesteret du tar emnet.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering SAS1500 vår 2008

Periodisk evaluering SAS1500

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk