Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antikkens teater strekker seg over ca. tusen år og omfatter både greske og romerske teaterformer. Emnet er lagt opp med hovedvekt på gresk drama og teater, siden disse formene alt i alt står mest sentralt i den europeiske teatertradisjonen. Grunnleggende aspekter i emnet er teatrets relasjoner til myte, ritual og polis i antikkens Hellas. Sentrale dramatekster bidrar til å belyse disse relasjonene, som også diskuteres i et kvinneperspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om antikkens ulike teaterformer og utvikle forståelse for disse teaterformenes opprinnelige egenart og uttrykk. Studentene vil også oppnå innsikt i det antikke teatrets betydning for den videre utviklingen av den europeiske teatertradisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 15. januar 2010, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (8 dblt) og seminarer (6 dblt) som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven(e) må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 4 -6 sider.
(2300 tegn per side)

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Alternerer med andre fordypningsemner.

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk