Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over viktige tema og problemstillinger som er grunnlag for forskningsarbeid innenfor faget teatervitenskap og performance.

Ulike tenkemåter innenfor teatervitenskapen og performanceteorien som forskningsfelt blir presentet bredt, og skal å gi et teoretisk grunnlag for masterstudium i teatervitenskap. I tillegg skal emnet gi grunnlag for studentenes egne valg av teori i arbeidet med masteroppgave innenfor feltet teatervitenskap og performance.

Emnet diskuterer begrepsavklaringer såvel som ulike teoretiske tilnærmingsmåter til analyse av teater og iscenesettelser.

Hva lærer du?

Studenten tilegner seg oversikt over ulike retninger og tenkemåter i teater- og performanceteori, og kompetanse til å skille mellom ulike teoretiske retninger innenfor faget, samt mulighet til å utnytte disse som analyseredskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master ved estetikkprogrammet eller master i kultur-og idéstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode ferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i Fronter.

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen, særlig seminarene. Det betyr også at du jobber på egenhånd i tillegg til undervisningen, og at det forventes at du har lest pensumtekster før forelesningen.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av TEA4003

Annet

Maksimum 15 studenter. Kurset gis ikke dersom det er mindre enn 3 påmeldte studenter.

Emnet kan inngå i masterprogrammet for kultur- og idéstudier eller i masterprogrammet i estetiske studier.

"Ressursside for masterstudenter ved IKOS":

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk