LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum består av sentrale språkvitenskapelige tekster fra begynnelsen av forrige århundre og frem mot vår tid (europeisk og amerikansk strukturalisme, generativ lingvistikk, kognitiv lingvistikk, språket som sosialt fenomen). Hensikten er dels å vise hvordan vår tids språkvitenskap er blitt slik den er blitt, og dels å aktualisere det vitenskapsteoretiske grunnlaget for språkvitenskapen.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gjøre rede for og diskutere sentrale synspunkter på grunnleggende spørsmål i språkvitenskapen fra begynnelsen av forrige århundre og frem mot vår tid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Maksimum 24 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret, og består av 14 dobbelttimer.

Underveis i kurset er det en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Informasjon om tid og sted for denne vil bli opplyst om på semestersidene. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av foreleser før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2006
Periodisk emnerapport vår 2008
Periodisk emnerapport høst 2011
Periodisk emnerapport høst 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Emnet undervises på norsk og engelsk høsten 2019