LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng)

Kort om emnet

Dette emnet består av studentens arbeid på masteroppgaven i lingvistikk, hvis studenten velger studieløpet som inkluderer et prosjektsemester. Temaet på oppgaven bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Oppgaven skal være en vitenskapelig undersøkelse med teoretisk forankring i lingvistikkfagets forskningstradisjon.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med mastergradsoppgaven får du erfaring med en selvstendig vitenskapelig undersøkelse, og legger grunnlaget for videre faglig virksomhet. Du lærer å formulere en lingvistisk problemstilling, diskutere tidligere forskning, finne relevante data, gjøre rede for teori og metode, analysere data, argumentere for analysen din, og presentere resultatene. Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Anbefalte forkunnskaper

Du må ha avlagt  enten NOR4900 – Nordisk prosjektsemester eller NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier før du begynner å arbeide med oppgaven.  Du må ha opptak til masterprogrammet i lingvistikk for å melde deg opp til dette emnet.

Undervisning

Adgang til undervisning

Det er ingen formell undervisning knyttet til emnet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk. Det er ikke anledning til å levere masteroppgave uten at veiledning er gjennomført. Senest i løpet av tredje semester må studenten ta initiativ til å få en veileder ved instituttet: Ta kontakt med studiekonsulent eller fagmiljø.

Gyldig veiledningavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder.

Hver student har krav på inntil 7,5 timer veiledning.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:

På masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Etter sensurfall vil du motta en skriftlig begrunnelse for karakteren på masteroppgaven i posten.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 1. juni i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)