Dette emnet er nedlagt

MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet skal føre til en fordypning i forskningen på religionsskiftet i Norden i sen vikingtid. Et stikkord er kulturmøter. Møtet mellom hedendom og kristendom står sentralt, men det skal arbeides med et flerspektret syn på religionsskiftet der teorier og forklaringsmodeller fra flere fagområder diskuteres.

Hva lærer du?

Få en utdypet forståelse for den omfattende kulturhistoriske prosessen i overgangen mellom vikingtid og middelalder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring (nedlagt) eller tilsvarende eksamen er en fordel, men ikke et krav.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MAS4530

Undervisning

Undervisningen skal gå gjennom hele semesteret, det veksles mellom forelsninger og seminarer (i alt 28 timer). Det kreves aktiv medvirkning fra studentene i form av forberedte seminarinnlegg og eventuelle skriftlige oppgaver.

Eksamen

To kvalifiseringsoppgaver må være godkjent før studenten får ta avsluttende skriftlig eksamen. Omfanget av kvalifiseringsoppgavene bestemmes av lærer ved semesterstart. Studenten vil få individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgavene. Ved ”ikke godkjent” har studenten muligheten til å få andre gangs vurdering. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt. Slutteksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til middelalder-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk