Dette emnet er nedlagt

NFI4110 – Norrøn paleografi og kodikologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av utvikling av skrivekunsten på vestnordisk område, med prøver av ulike teksttyper. Kort innføring i bokproduksjon i middelalderen og den tekniske oppbygging av kodeks, og om katalogisering og arkivering av manuskripter.

Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene lærer å lese middelaldertekst fra håndskrift, får kjennskap til de vanlige typer abbreviaturer og vil kunne gjenkjenne og beskrive karakteristiske bokstavvarianter. Studentene lærer å argumentere for et manuskripts alder og lokalisering på grunnlag av paleografiske kriterier. Videre settes de i stand til å foreta en teknisk manuskriptbeskrivelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskaper i norrøn filologi, tilsvarende kursene NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie og eldre språkhistorie og NFI2130 – Norrøn prosa.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i 7 uker, innkludert leseuker uker. Undervisningen legges til siste halvdel av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamen etter at undervisningen er ferdig. Oppgaven skal være på ca. 11.500 tegn (5 s. á 2300 tegn uten mellomrom.) Eksamen består av transkripsjon av et tekststykke fra manuskript med tilhørende kommentar. Målform: bokmål eller nynorsk. Besvarelsen vurderes av faglærer og oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Emnet utvides til 10 sp og undervises på engelsk fra og med høsten 2008 under koden NFI4111.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)