Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgåelse av normalisert og unormalisert norrøn prosatekst. Innføring i paleografi og kodikologi. Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping. Emnet finnes også i en 20-poengsversjon med kode NFI4131 – Norrøn tekst 3 (nedlagt), med større pensum.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve ferdigheter i å lese og forstå norrøne tekster. De skal bli kjent med de viktigste variabler innen tekstmaterialet, slik som geografisk og kronologisk betinget variasjon. De skal kunne normalisere en enkel tekst og ha en viss ferdighet i håndskriftlesning. De skal videre ha kjennskap til overleveringen av kildetekstene. Innenfor det valgte spesialområdet skal de ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-graden i Program for vesteuropeiske middelalderstudier. Emnet kan også tas som utfyllende studium i tilknytning til emnet Norrønt språk og eldre språkhistorie og som innføring i norrønt i tilknytning til f.eks. Historieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NFI2130 – Norrøn prosa

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker.

Minst én mindre gruppeoppgave skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Eksamen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)