Dette emnet er nedlagt

NOR1105 – Språkstruktur og tekst

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter norsk og nordisk grammatikk (syntaks og morfologi) i et allment komparativt perspektiv (jf. norsk som andrespråk), tekst- og kommunikasjon, diskurs og retorikk.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskaper og ferdigheter innafor de omtalte disiplinene med sikte på arbeid som norsklærer, spesielt i videregående skole, men også på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Tre mindre kvalifiseringsoppgaver, ei muntlig gruppeoppgave og to skriftlige – ei i hver målform og i hver av de to hoveddisiplinene – skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Eksamen

Eksamen er en 6 timers skoleeksamen i slutten av semesteret som skrives på norsk (valgfri målform) og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2008

Våren 2008 er siste gang emnet tilbys. Fra og med høsten 2008 vil emnet erstattes av NOR1100 – Norsk grammatikk og NOR1110 – Tekst- og kontekstanalyse (nedlagt)

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)