Dette emnet er nedlagt

NOR2110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et studium av det nordiske språkfellesskapet i et internasjonalt perspektiv. Det legges vekt både på faktorer som forener de nordiske landa, og på faktorer som skiller dem fra hverandre. Sentralt står studiet av det lingvistiske "klimaet" i de forskjellige landa, hvordan de nordiske språka i dag påvirkes, først og fremst av engelsk, men også av en rekke innvandrerspråk, og dessuten hvordan en gjennom språkpolitiske organer og på andre måter arbeider for å styrke de nordiske nasjonalspråka.

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finnes på emnesidene for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om de nordiske språkas situasjon i dag, innsikt i politiske, økonomiske og historiske faktorer som påvirker utviklinga av de nordiske språka og økt forståelse av det nordiske språkfellesskapet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (videreført), NOR1106 – Norrønt språk og norsk språkhistorie (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper i nyere norsk språkhistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 14 uker, tilsammen 28 timer. En kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres sammen med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensinnleveringer. Informasjon om fusk og lenke til obligatorisk erklæring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Annenhver vår

Eksamen

Vår 2013

Annenhver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)