Dette emnet er nedlagt

NOR2325 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret tar for seg skandinavisk 1600-tallslitteratur. Før romantikken hørte litteraturen til i en annen sosial og kulturell kontekst enn den vi kjenner i dag. På 1600-tallet skjelnet man ikke mellom skjønn- og faglitteratur; all litteratur som var beregnet på den lærde offentligheten var utformet med ”kunst” (latin ars) i samsvar med datidens regler og kan derfor betegnes som ”kunstlitteratur”. Idealet var å imitere de klassiske greske og romerske forfatterne, og man hadde et felles forråd, et lærd og et kristent ”repertoar” som man kunne låne fra i sin egen diktning. Den klassiske retorikken utgjør et viktig grunnlag for litteraturen. Et utvalg tekster på dansk-norsk og svensk av 1600-tallsforfattere vil bli studert i forhold kunstlitteraturens litterære og retoriske normer. Ulike sjangrer vil bli presentert: Topografiske beskrivelser, leilighetsdikt, hyrdedikt, salmer, levnetsbeskrivelser, skapelsesepos, sonetter, ordspråks- og visesamlinger. Det vil også bli lagt noe vekt på tekstenes overlevering (tekstkritikk). Nyere sekundærlitteratur vil bli presentert. Målet for kurset er oversikt over periodens skandinaviske litteratur og innsikt i dens historisk-litterære forutsetninger. Aktuelle forfatterskap – noen i kortere tekstutdrag: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Thomas Kingo, Leonora Christine, Anders Arrebo, Anders Bording, Peder Syv, Georg Stiernhielm, Lars Johansson (Lucidor), Lars Wivallius og Agneta Horn.

Hva lærer du?

En beskrivelse av hvilke ferdigheter og kunnskaper du opparbeider deg på emnet...

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2006

Emne innen emneserien Epokestudium NOR2320 (NOR2321-2329).

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Norsk