Dette emnet er nedlagt

NOR2388 – Forfatterstudium: Dag Solstads forfattersskap – mellom modernisme og modernitetskritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom studiet av enkelte tekster og romanverk vil seminaret søke å belyse både dynamikk og indre enhet i Solstads forfatterskap, med særlig vekt på hans utgangspunkt i den modernistiske tradisjonen. Et sentralt anliggende vil være å undersøke på hvilken måte hans produksjon i 1990-åra er forbundet med tidligere posisjoner i forfatterskapet, med forfatterens tydelige modernitetskritikk som en mulig ledetråd. Solstads løpende refleksjoner over egen skrivepraksis vil bli tillagt vekt i arbeidet med tekstene, men de vil også bli konfrontert med andre tilnærmingsmåter hentet fra den rikholdige Solstad-resepsjonen. Noen roman- og modernitetsteoretiske perspektiver vil bli trukket inn.

Studentene leser 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Pensum vil finnes på emnesiden for høstsemesteret.

Hva lærer du?

Emnet gir inngående kjennskap til Dag Solstads forfatterskap og til viktige litterære strømninger i perioden fra 1965 til nåtida. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved Universitetet i Oslo, men kan overlappe med gamle studieenhter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd srudiepoeng for.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Eksamen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Emne innenfor emneserien Forfatterskapsstudium NOR2380 (NOR2381-2389).

Eksamen

Samme semester som undervisningen.

Undervisningsspråk

Norsk