NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første del av arbeidet med masteroppgaven er å utarbeide en prosjektbeskrivelse, som deretter godkjennes av veileder. Oppgaven er et selvstendig arbeid over et selvvalgt emne knyttet til studiet av nordisk språk og litteratur.

Oppgaven skal resultere i en litteraturvitenskapelig, språkvitenskapelig, filologisk eller norskdidaktisk avhandling. Avhandlingen kan være en monografi, eller bestå av en samling artikler med overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Arbeidet med avhandlingen skal gi kunnskap om og erfaring med bruk av vitenskapelig metode, utvikle forståelse og refleksjon og gi kompetanse i å utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergraden i Lektor- og adjunktprogrammet, fordypning i nordisk, særlig norsk, språk og litteratur.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. Prosjektseminar og skrivekurs kan også være aktuelt i noen semester. Kontakt instituttet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningsavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veileder.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Oppgavens omfang er normalt på ca. 184.000-276.000 tegn (80-120 sider). Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg).

masteroppgavesidene til ILN finner du informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Begrunnelse og klage

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.