NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap

Kort om emnet

Første del av arbeidet med masteroppgaven er å utarbeide en prosjektbeskrivelse, som deretter godkjennes av veileder. Oppgaven er et selvstendig arbeid om et fritt valgt språkvitenskapelig emne knyttet til norsk og/eller nordisk språk i eldre eller nyere tid.

Arbeidet bør kombinere både empiri og teori, men hovedvekten kan legges enten på beskrivelse av et materiale eller ha en mer teoretisk vinkling. Oppgaven kan være en monografi, eller bestå av en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning og gi fordypet innsikt i språkvitenskapelig metode og øvelse i vitenskapelig forfatterskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

  • Opptak til studieprogrammet Nordisk studier og studieretningen Nordisk språk.
  • NOR4900

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg). Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

 

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist 1. juni i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret

Undervisningsspråk

Norsk