Dette emnet er nedlagt

NOR4333 – Epokestudium: Modernisme i nordisk litteratur i det 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi en generell innføring i modernisme og postmodernisme i et tverrestetisk og internasjonalt perspektiv. Dernest vil utvalgte verk fra nordisk lyrikk og prosalitteratur danne basis for et studium av utviklingen i flere stadier fra ekspresjonisme til postmoderne metalitteratur og parodi. Kurset tar også sikte på å oppøve evnen til kritisk refleksjon i forhold til etablerte teoretiske oppfatninger om modernisme og modernismebegrepet samt om forholdet mellom modernisme og postmodernisme.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskaper om modernistiske tradisjoner i flere
kunstarter, og tilegner seg ferdigheter i å analysere modernistiske
tekster i en historisk og tverrestetiske kontekst. Studentene forventes også å tilegne seg evner til å drøfte og reflektere kritisk i dialog med etablert modernismeteori. I tillegg oppøves evnen til å uttrykke seg presist i det akademiske språkets register.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på masterprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet, vil bli prioritert.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Samme semester som undervisning gis.

Undervisningsspråk

Norsk