NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet studeres teoretiske innfallsvinkler til litteraturvitenskapelig analyse og tekstforståelse; hermeneutiske, historiske, sosiologiske, etiske og estetiske. Det dreier seg både om litteraturteoretiske og om tverrfaglige tilnærminger anvendt i aktuell nordisk litteraturforskning.

Pensum består av 600–700 sider teori og analyse. I tillegg kommer et utvalg litterære eksempeltekster (inntil ett verk).

Emnet er obligatorisk for masterstudenter i nordisk litteratur.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av fagets grunnlagsproblemer. Siden litteraturvitenskapelig teori og metode er så tett forbundet, vil emnet gi studentene det nødvendige fundamentet for å begynne på arbeidet med masteroppgaven.

Etter bestått eksamen skal studentene kunne:

  • redegjøre for de teoretiske tilnærmingene emnet omfatter
  • reflektere over emnets teoretiske problemstillinger med utgangspunkt i de litterære eksempeltekstene
  • diskutere hvordan skiftende tilnærminger kan resultere i forskjellig tolkning av samme tekst
  • nyttiggjøre seg den teoretiske kunnskapen i praktisk analyse
  • stille spørsmål og oppøve kritisk holdning til pensum

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis totalt 28 timers undervisnings i form av forelesninger og seminar. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave ca 5 sider (à 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen etter endt undervisning.

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Norsk, dansk eller svensk