Dette emnet er nedlagt

NORINT0113 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Stor vekt på muntlig aktivitet. Arbeide med hovedtrekk i norsk lydlære. Grammatikk: plassering og betydning av modale uttrykk, negasjon i leddsetning, verb (futurum, pluskvam- perfektum, passiv), nominalfraser, komparative uttrykk. Temaer/vokabular: ordforråd relatert til fagstudier, arbeid/ fritid, trekk ved norsk kultur, helse.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne oppfatte muntlige framstillinger om emner fra dagliglivet og snakke om disse med enkelt vokabular og enkel, konkret framstillingsmåte. Uttalen skal være så god at kommunikasjon ikke hindres. De skal kunne lese læreboktekstene og tilsvarende tekster med emner fra dagliglivet. De skal kunne skrive om emner som er tatt opp på kurset og gi uttrykk for egne tanker og meninger, selv om språket er enkelt. De skal også kunne hovedreglene i norsk grammatikk som er gjennomgått på kurset.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo, samt for studenter som har opptak til norskkursene. Internasjonale studenter får informasjon om registrering til norskkursene når de ankommer Norge. Personer som ikke er studenter ved UiO, kan søke om opptak til norskkurs

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk og eventuelt engelsk og at de har bestått NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2 (nedlagt) eller tilsvarende.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1

Undervisning

Kurset går over 30 timer fordelt på 5-10 uker. Skriftlige oppgaver innleveres hver undervisningsdag. For studenter som ønsker høy progresjon, tilbys det intensivkurs over ett semester som dekker NORINT0111 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 1 (nedlagt), NORINT0112 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 2 (nedlagt), NORINT0113 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 3 (nedlagt) og NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2. Intensivkurset går over 14 undervisningsuker à 12 timer.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Oppgavene rettes og vurderes av faglærer, som også vurderer studentenes deltakelse og muntlige prestasjoner i klassen. Hver student gir en muntlig framføring i klassen i kursets siste del (seminarinnlegg), denne framføringen karaktersettes med bokstavkarakter A-F. Kurset avsluttes med en skriftlig 3-timers prøve som karaktersettes med bokstavkarakterer A-F. Begge deler må være bestått og hver del teller 50% av samlet karakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 20 studenter per klasse. Antall klasser varierer hvert semester. NORINT0113 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 del 3 (nedlagt) kan gi uttelling i form av credits for utvekslingsstudenter. Det er en del av innføringsprogrammet i norsk som er obligatorisk for internasjonale studenter som er tatt opp til ordinære fakultetsstudier hvor undervisningen gis på norsk.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår 2007

Gis ikke høstsemesteret 2007.


Se NORINT0114

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk