NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3

Kort om emnet

Dette er et emne på videregående nivå for internasjonale studenter. Emnet bygger på ferdigheter og kunnskaper fra NORINT0120 eller tilsvarende. Bestått eksamen tilsvarer norskkravet for opptak til norske universiteter og høgskoler og er ekvivalent med Bergenstesten. Enkelte faglige godkjenninger (for f.eks. leger, tannleger osv.) har i tillegg et krav om minimumskarakter.

I undervisningen legges det stor vekt på muntlig aktivitet. Samtidig blir det å kunne uttrykke seg presist på skriftlig norsk også vektlagt. Studentene jobber med et utvalg frittstående muntlig og/eller skriftlig litteratur og tekster om samfunnsfaglige temaer, som for eksempel klima og miljø og det flerkulturelle samfunnet. Målet er at studentene både skal utvikle større språklig sikkerhet og forberedes til studier og arbeid i norskspråklige miljøer.

Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene

 • kunne beherske norsk så godt at de kan begynne på et studium ved norske universiteter eller høyskoler sammen med norske studenter, med norske forelesere og med norsk faglitteratur
 • kunne følge forelesninger og ta notater, forstå radio- og tv-program og andre typer muntlige framstillinger
 • kunne delta aktivt og selvstendig i seminarer, samtaler og diskusjoner. De må kunne uttrykke seg lett forståelig og selv forstå andre
 • kunne uttrykke seg skriftlig i drøftende, argumenterende og resonnerende tekster og kjenne hovedreglene for god tekstoppbygging
 • ha kjennskap til noen vanlige tekstsjangre
 • kunne uttrykke seg med språklig presisjon
 • kunne lese og forstå ukjente tekster uten særlige vansker
 • ha godt nok vokabular til å kunne nyansere egne synspunkt, underbygge egne argumenter og uttrykke kunnskap om temaer det har blitt undervist i

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har nådd læringsmålene for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Les om opptak og registrering på nettsidene for norskkurs.

Informasjon på engelsk finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravet i norsk, og at de har bestått NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 eller tilsvarende med karakteren D eller bedre på både muntlig og skriftlig eksamen.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har åtte timer seminarundervisning pr. uke i 14 uker (112 timer totalt), og 2 timer grammatikkforelesning pr. uke i 11 uker (22 timer totalt).

Seminarundervisningen krever aktiv studentdeltakelse og hver uke gis det skriftlige og/eller muntlige øvingsoppgaver.

Seminarundervisningen har obligatorisk oppmøte. Forelesningene er ikke obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

Følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent av faglærer:

 • Fremmøte i seminarundervisningen 75 prosent (84 timer)
 • Kvalifiseringsoppgave i form av en muntlig presentasjon.
 • Kvalifiseringsoppgave i form av en skriftlig innlevering.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 4 timer samt en muntlig eksamen. Skriftlig og muntlig del teller 50 prosent hver av samlet karakter. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått i samme semester for at samlet karakter skal være bestått.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Som forberedelse til eksamen kan du øve ved å bruke en demonstrasjoneksamen i Inspera.

Her finner du en tidligere oppgave som er brukt på eksamen, samt fasit.

Sensorveiledninger

Sensorveiledningen for muntlig eksamen er publisert her.

Sensorveiledningen for skriftlig eksamen er publisert her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk