NORINT0500 – Norwegian Life and Society - samfunnskurset

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk historie og norske samfunnsforhold.

Følgende temaer dekkes: Norges historie, geografi, det politiske system, utenrikspolitikk, økonomi, velferdsstaten, religion, rettssystemet, familiens rolle i det norske samfunnet, norsk litteratur og språk, norsk billedkunst, kultur og identitet.

Hva lærer du?

Etter fullført emne kan studenten presentere, beskrive, vurdere eller redegjøre for de ulike temaene det har blitt forelest i, sett i lys av historisk, politisk og kulturell utvikling.

Karakteren studenten får etter fullført emne, viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsmålet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Informasjon, på engelsk, om frister og hvordan du søker opptak til dette emnet finnes på nettsidene Norwegian Courses for International Students.

Emnet er kun åpent for internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo. Studenter som ikke har meldt seg på emnet innen fristen, kan kontakte studiekonsulent for NORINT.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er en forutsetning at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravene i norsk og eventuelt engelsk.

Undervisning

Emnet går over 12 uker med en dobbeltforelesning per uke, til sammen 24 timers undervisning. Forelesningene holdes på engelsk.

Det skal skrives en obligatorisk kvalifiserende oppgave som må leveres inn og godkjennes for at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk aktivitet, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk aktivitet, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Åpne forelesninger.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 3-timers skoleeksamen, som består av en kortsvars- og en langsvarsdel. Kortsvarsdelen består av seks spørsmål hvorav fire skal besvares.

Dette er først og fremst en kunnskapstest som skal dokumentere at studenten har fått faktakunnskaper på flere ulike felt.

Langsvarsdelen består av to essayoppgaver hvorav en skal besvares. Her kreves det en formell oppbygging, avgrensning og innledning, diskusjon og konklusjon.

Diskusjonen bør vise refleksjon og dybde. De to delene teller 50 prosent hver i den samlede karaktersettingen. Begge delene må være bestått.

Sensorveiledningen for eksamen er publisert her.

Før studenten kan gå opp til eksamen, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er lov å bruke ordbok som går til og fra norsk eller engelsk og andre språk på eksamen. Denne må være på papir, og kan ikke være elektronisk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk og engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Norskkurs med inntil 40 studiepoeng kan, for internasjonale studenter, brukes i en grad ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Engelsk