SPR4110 – Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer sosiolingvistiske og kulturteoretiske studier av språk-, dialekt- og kulturkontakt i det 21. århundret.

Det tar opp hvordan migrasjon og globalisering har konsekvenser for språk og kommunikasjon i ulike miljøer, både urbane og rurale, i Norge så vel som internasjonalt.

Sentrale emner er flerspråklighet, utvikling og bruk av ulike språklige varieteter eller stiler og de sosiale betingelsene for dem.

Videre studeres kommunikasjon i skrift og tale mellom grupper med ulik språklig bakgrunn, både i uformelle og formelle sammenhenger.

Hva lærer du?

Studenten skal ha kjennskap til sosiolingvistiske og kulturteoretiske perspektiver på kommunikasjon i flerkulturelle samfunn i Norge og internasjonalt, i tillegg til kompetanse i å analysere skriftlige og muntlige tekster hvor det er språk-, dialekt- og kulturkontakt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det forutsettes at man er tatt opp til Lektorprogrammet eller Nordiske studier (master - to år)

Minst 5 studenter, maks 30.

Undervisning

28 timer undervisning fordelt på seminar og forelesning. Det inngår én obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen (3 dager).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høsten 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk