Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer teoretiske, metodiske og praktiske tilnærminger til studiet av språkholdninger og tar opp holdninger til ulike språklige varieteter.

Sentralt er forholdet mellom majoritets- og minoritetsvarieteter slik det kommer til uttrykk både i skolen, i medier og i det offentlige rom.

Ulike metodiske tilnærminger til språkholdningsstudier står også sentralt.

Hva lærer du?

Studentene skal ha kunnskaper om hvordan holdninger til språk og språkbruk kan komme til uttrykk og hvilke konsekvenser språkholdninger kan ha for folks språkvalg og identitetsoppfatning.

De skal også få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg kritisk, og kunne drøfte ulike holdninger til språklige varieteter og språkbruk som de møter i skole og samfunnsliv.

I tillegg skal de få kunnskaper om ulike metoder som kan brukes i språkholdningsstudier. Studentene skal selv være i stand til å gjennomføre en holdningsstudie av mindre omfang.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på emnet forutsetter studierett på et masterprogram tilknyttet nordisk eller lektorprogrammet. I tillegg forutsetter oppstart av emnet at minimum 5 studenter har meldt seg til dette emnet.

Undervisning

28 timer undervisning fordelt på seminar og forelesninger. Det inngår en obligatorisk kvalifiseringsoppgave som skal presenteres muntlig og som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingen gjøres på grunnlag av en semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk