Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet bygger på fransk grammatikk og fonetikk 1 og gir en videre innføring i grammatiske emner i fransk språk. Emnet skal også ta opp forskjellige språkdidaktiske teorier og modeller og se på grammatikkundervisningens plass i fremmedspråksopplæringen.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • Skal du mestre sentrale emner innenfor verbalsyntaks, som bruken av de franske verbtidene, inkludert kondisjonalis og konjunktiv.
  • Du skal også ha noe kjennskap til passiv og infinitte verbalformer
  • Du skal mestre og kunne forklare sentrale elementer innenfor nominalsyntaks, som bruken av determinativer og pronomenformer
  • Skal du ha innsikt i grammatikkens plass i språkundervisningen
  • Skal du kunne forklare fransk grammatikk i et kontrastivt aspekt

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike.

Det er spesialopptak for årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal OFNEC få beskjed samme dag.

Undervisningen består av forelesninger, kollokvier og skriftlige øvelser og foregår i vårsemesteret. Det forventes regelmessig innlevering av oppgaver.

Eksamen

En skriftlig hjemmeoppgave i didaktikk som må være bestått for å ta eksamen. En skriftlig skoleeksamen i grammatikk (4 t.).

Eksamensspråk

Eksamen skrives på fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervises i Caen som del av Årskurs i fransk for lærere.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk