Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer kvinnehistorien i USA fra tidligste fortid frem til i dag. Det vil bli lagt vekt på kvinners forståelse gjennom historien av rase- og klasseforskjeller samt etniske forskjeller. Ulike historiske fortolkninger vil bli studert.

Hva lærer du?

Studentene skal få en forståelse av flersidigheten ved amerikanske kvinners historie. Se hvordan historikeres måte å forklare historiske begivenheter på endrer over tid. Utvikle studentenes evne til kritisk tenking og kommunikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig. Emnet kan tas som første kurs, men det er en fordel å ha tatt minst 10 poeng i et HF- eller SV- fag. NORAM1500 – American history (nedlagt) er spesielt nyttig og dermed anbefalt.

Overlappende emner

Emnet overlapper med NORAM4572 – American Women's History (nedlagt).

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. 85% obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Innen en fastsatt frist skal hver student levere inn ett obligatorisk skriftlig arbeide (5 standardsider, ca. 11.500 tegn). Det gis tilbakemelding på arbeidet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at oppgaven er godkjent. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en 4-timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Engelsk