Dette emnet er nedlagt

EST4002 – Estetikk. Oppgaveseminar 2: Skriveseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret skal være en støtte i arbeidet med masteroppgaven. Studentene skal presentere sitt arbeid med oppgaven både muntlig og skriftlig, og de skal aktivt diskutere og gi tilbakemeldinger på hverandres presentasjoner under veiledning av faglærer.

Hva lærer du?

Studentene utvikler evnen til å arbeide med et selvstendig prosjekt innenfor estetiske fag og får økt forståelse for selve arbeidsprosessen. De utvikler evnen til å stille kritiske spørsmål og til å se utviklingspotensialet i egne og andres arbeider. Studentene får ferdigheter både i muntlig presentasjon og skriftlig fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare åpent for studenter med opptak på masterprogrammet i estetiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i Program for estetiske studier. Emnene EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt), EST4000 – Estetiske teorier (nedlagt) og 20 sp emner i fordypningsfagene må være avlagt.

Undervisning

Åtte gruppesamlinger à tre timer fordelt gjennom semesteret (ti uker). I tillegg kommer et oppfølgingsseminar (en dobbelttime) i påfølgende semester, det vil si i vårsemesteret. Undervisningen forutsetter at studentene er aktive. Det er derfor oppmøteplikt (seks av åtte ganger, oppfølgingsseminaret er ikke inkludert).

Seminaret er todelt. I første halvdel av semesteret skal hver student holde en forelesning der temaet for masteroppgaven presenteres og deretter lede en diskusjon om dette. I annen halvdel av semesteret skal hver student legge fram et skriftlig kapittelutkast til masteroppgaven (10-15 sider). Dette distribueres og leses i forkant og diskuteres av gruppen under veiledning av faglæreren. Det forutsettes at hver student deltar aktivt i diskusjonen av andres arbeider og tar på seg oppgaven som hovedkommentator en av gangene. Faglæreren gir respons på muntlig presentasjon og på kapittelutkast i timen.

Fritak for oppmøteplikt gis bare ved skriftlig og begrunnet søknad som sendes studiekonsulenten for Estetiske studier. Studenter med fritak fra oppmøteplikten legger fram eget og responderer på andres kapittelutkast ved hjelp av IKT.

I vårsemesteret, fortrinnsvis i mars måned (dvs etter avlagt eksamen), vil faglæreren innkalle studentene til et oppfølgingsseminar (en dobbelttime), der man tar opp utfordringer og problemer studentene har støtt på i arbeidet med masteroppgaven og diskuterer mulige løsninger.

Eksamen

Mappeevaluering. Mappen består av to deler:

1) Forelesning (ingen innlevering)
2) Kapittelutkast (innlevering via Fronter, først for distribusjon til medstudenter, så som eksamensinnlevering, eventuelt i revidert form)

Begge deler må vurderes til bestått av faglærer for å få bestått i emnet. En forutsetning for å få karakteren bestått i emnet er også at oppmøteplikten har vært overholdt (se ovenfor.)

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)