EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du er hospitant et semester ved en arbeidsplass i utlandet i den del av verden som din studieretning dekker. Oppdragsgiver kan være en norsk ambassade, et konsulat, en norsk bedrift med kontor i utlandet, en utenlandsk bedrift eller en frivillig organisasjon (NGO). Du kan  også søke om hospitantplass gjennom KD eller ved en annen arbeidsplass i Norge som er relevant for studiet ditt. Følg studenter som er ute på internasjonalt prosjektsemester på instagram og les praksisintervjuer her.

Semesteret er delt mellom eget arbeid med en semesteroppgave og arbeid for oppdragsgiver. Det vil bli tilrettelagt for varierte oppgaver som gir innsikt i arbeidet ved arbeidsplassen. 12 - 18 timer per uke arbeider du med en semesteroppgave som er knyttet til oppdragsgivers virksomhet og behov. Utarbeidelse av tema for semesteroppgaven skjer i samarbeid mellom oppdragsgiver, student og veileder ved UiO. Veileder skal godkjenne endelig tema. Tema og veileder ved UiO bør bestemmes før utreise.

Hvis du fyller opptakskravene, kan du:

 • søke hospitantplass gjennom UiOs avtale med UD. Kontakt med ambassade eller konsulat formidles kun gjennom programmet.
 • søke hospitantplass gjennom UiOs avtale med KD.
 • søke på andre utlyste hospitantstillinger formidlet via programmet.
 • finne relevant hospitantplass på egen hånd. Hvis du ordner hospitantplassen selv, må den godkjennes av fagmiljøet ditt.

Mer utfyllende praktisk informasjon finner du her.

Hva lærer du?

 • å arbeide i et team på en arbeidsplass i utlandet
 • å planlegge, gjennomføre og rapportere et reelt prosjekt
 • å koble teori og praksis sammen
 • å jobbe selvstendig med en mindre semesteroppgave

Du får også arbeidserfaring innenfor ditt fagfelt og geografiske område, økt bevissthet på din egen kompetanse og et erfaringsgrunnlag for å arbeide med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Hvem kan søke?

Kun studenter som er tatt opp til et masterprogram der EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk kan inngå, kan søke om opptak. 

Emnet kan kun tilbys den enkelte student dersom det finnes en relevant arbeidsplass i et av de landene studieretningen omfatter. Det er oppdragsgiver som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot. Opptaket til UD-avtalen og avtalen med KD begrenses av antall hospitantplasser.

Søknadsfrist til UDs utenriksstasjoner er

 • 1. oktober for utreise i vårsemesteret.
 • 1. mars for høstsemesteret. 

Søknadsfrist til avtalen med KD vil være i april/mai og i oktober/november. Studentene vil få e-post om dette når utlysningsteksten for KD foreligger.

Spørsmål og søknad rettes til studieadministrasjonen ved instituttet (ILOS).

Det holdes informasjonsmøter før hver søknadsfrist, og dette bør du delta på uansett om du planlegger å søke via UD, KD eller ordne plass på egen hånd.

Skal du søke via avtalen med UD eller KD, må du:

 • fylle ut et eget søknadskjema (bm/nn) og levere det innen søknadsfristen
 • skrive en personlig søknad på engelsk på ca. en maskinskrevet side
 • legge ved CV
 • legge ved karakterutskrift på engelsk
 • legge ved anbefalingsbrev fra en lærer

Skal du ordne hospitantplass på egen hånd, må du:

 • fylle ut et eget søknadsskjema (bm/nn) og levere det innen søknadsfristen
 • få godkjent hospitantplassen av fagmiljøet ditt

Instituttet kan være behjelpelig med å sende følgebrev som forklarer Interpro og standardkontrakt til andre oppdragsgivere, om nødvendig. Hvis du ordner hospitantplass på egen hånd, må du huske på at du selv er ansvarlig for å skaffe visum til det aktuelle landet. Sjekk dette tidlig i prosessen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått eksamen i minst 30 studiepoeng på studieretningen din før utreise.

Anbefalte forkunnskaper

Ett semesters opphold ved et utenlandsk lærested eller universitetssenter som en del av bachelorgraden.

Undervisning

Veiledning på semesteroppgaven blir gitt på norsk og/eller den enkelte studieretning sitt språk. Veiledningen vil hovedsakelig foregå pr. telefon og e-post. Du leverer disposisjon og oppgaveutkast som du drøfter med veileder.

Du oppfordres til selv å ta kontakt med aktuelle veiledere på instituttet. Du får tildelt veileder av instituttet hvis du selv ikke finner veileder.

UiO har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til emne og innhold i semesteroppgaven/e, samt den faglige oppfølgingen underveis.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Du skriver enten én semesteroppgave på ca. 20 sider, eller to-tre oppgaver som til sammen utgjør minimum 20 sider. I tillegg skriver du et sammendrag av semesteroppgaven(e) på 1-3 sider.

Det er utarbeidet egen sensorveiledning. Den kan være nyttig å lese hvis du lurer på hvilke kriterier semesteroppgaven blir vurdert etter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skrives på det språket som ellers brukes i undervisningen på din studieretning.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En EUS4900-semesteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En bestått semesteroppgave, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Reise ut via UD

 • Selv om du leverer en god søknad til en utenriksstasjon som har meldt sin interesse, er det ikke sikkert du får en plass via UD. Dette trenger ikke ha noe med kvaliteten på søknaden din å gjøre, men kan ha sammenheng f.eks. med at stasjonen har tatt inn en praktikant for mye eller liknende. Ikke alle stasjoner oppgir grunn for avslag.

Reise ut på egen hånd

 • Hvis du ønsker å ordne med hospitantplass selv, må du ta kontakt med programmet for en godkjenning av aktuell oppdragsgiver før du kontakter oppdragsgiver. Du må også huske at du selv er ansvarlig for å ordne visum til det aktuelle landet. Sjekk om du kan få visum tidlig i prosessen! Vi kan gi en faglig godkjenning av oppholdet ditt, men det betyr ikke at du er garantert visum.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Praksis uten ordinær undervisning

Eksamen

Vår og høst

Semesteroppgave