Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et tilbud til studenter som har behov for grunnleggende franskkunnskaper til sitt studium i Norge eller i et fransktalende land, f.eks. som utvekslingsstudenter. Det ligger faglig sett under 1000-nivået, og egner seg derfor også for studenter som ønsker å lette overgangen til de franske emnegruppene. Det er imidlertid ikke beregnet for nybegynnere i fransk - vi forventer at du har franskkunnskaper tilsvarende nivå I eller II fra videregående skole.

Det blir gitt en innføring i grammatikk, supplert med praktiske øvelser. Vi forventer at du leser en roman på fransk i løpet av semesteret. I undervisningen i praktisk fransk blir det integrert diverse former for muntlige og skriftlige aktiviteter, gjerne med utgangspunkt i temaer fra franske samfunnsforhold eller litteratur.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper i fransk grammatikk. Du lærer å forstå normal fransk dagligtale og å følge med i sammenhengende framstillinger, som f.eks. en forelesning eller et foredrag. Du lærer å lese og forstå lettere tekster. Du lærer å skrive enklere tekster på fransk. Du får også generelle kunnskaper om fransk samfunn og kultur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Deltakelse på seminar og gjennomføring av klasseromseksamen og lytteprøve forutsetter undervisningsopptak.

Du kan ikke ta dette emnet som del av 80-gruppen i fransk (80FRA) eller 40-gruppene 40FRA eller 40FRAS, men du kan ta det som fritt emne.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter generell studiekompetanse. Det kreves opptak til emnet for å kunne følge undervisningen og avlegge eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Nivå I eller nivå II fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. Emnet er ikke beregnet for nybegynnere i fransk.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at du kan teste dine forkunnskaper i fransk. Dersom du oppnår min. 50 % riktige svar kan du starte direkte på kurset FRA1110 – Fransk grammatikk 1.

Undervisning

Undervisningen består av én time forelesning og to timer seminar i 14 uker. Ca. halvdelen av tiden brukes til grammatikk og den andre halvdelen til praktisk fransk.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal i løpet av semesteret ta en klasseromsprøve på 1 time og 45 minutter, og dessuten en kollektiv lytteprøve på 30 minutter. Begge deler må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen (grammatikk, praktisk fransk) på 3 timer.

Tildligere gitte eksamensoppgaver finner du her

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Mini Robert eller Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette studieemnet kan velges som fritt emne i de fleste programmene hvor fransk inngår, men også som del av 40-gruppene i fransk språk innenfor EAS- og AAS- programmene. Studenter på disse programmene har førsteprioritet på emnet.

Fra høst 2007:
Emnet inngår i 40-gruppene i fransk språk innenfor EAS- og AAS- programmene. Studenter på disse programmene har førsteprioritet på emnet.

I tillegg kan emnet velges som et fritt emne i de fleste programmer hvor fransk inngår.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

F.o.m. høsten 2011 går emnet bare om høsten.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk og engelsk