Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne fransk språk behandler fransk morfosyntaks, semantikk eller fonologi på fordypningsnivå. Temaene vil variere fra semester til semester og omhandle for eksempel verbsyntaks og semantikk, nominalsyntaks og semantikk, setningsstruktur eller tekststrukturering, fonologiske fenomener i en eller flere franske dialekter. Undervisningen har både et praktisk og et teoretisk siktemål og krever aktiv studentdeltakelse.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres særtrekk i fransk på struktur- og betydningsplanet. Han/hun skal oppøve evnen til å redegjøre for disse på en presis måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende. Fra og med våren 2013 er også FRA1101 – Fransk grammatikk 2 et obligatorisk forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4110 – Moderne fransk språk A (nedlagt)

Undervisning

Det gis én time forelesning og én time seminar i 14 uker, etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to oppgaver skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2110/eksamensoppgaver/tidligere-gitte-eksamensoppgaver.html

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Vår 2012

Vår 2009

Vår 2007

Eksamen

Vår 2014

Vår 2012

Vår 2009

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk