Dette emnet er nedlagt

FRA2472 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et utvalg selvbiografier av sentrale franske forfattere fra 18.-21. århundre. Det legges vekt på tekstanalyse og litteraturhistorisk perspektiv.

Selvbiografien har alltid vært en omstridd genre. Leseres og kritikeres forhold til forfattere som fremstiller seg selv i tekst har helt siden Pascal skrev om Montaignes «tåpelige idé om å ville skildre seg selv» vært ambivalent (Pascal var for eksempel i stor grad inspirert nettopp av Montaigne), og diskusjonen om hvorvidt man faktisk kan gjengi virkeligheten i bokform eller om all skreven tekst nødvendigvis blir fiksjonell går fremdeles høyt i Frankrike. De forfatterne som skriver om seg selv problematiserer ofte nettopp denne umuligheten av å gjøre liv om til tekst, og ett av de aspektene vi skal konsentrere oss om i dette emnet er hvordan disse forfatterne arbeider med teksten for å gjøre den levende i ordets rette forstand, og om det i det hele tatt er mulig å skille mellom fiktive og selvbiografiske tekster.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med studiet av selvbiografien som genre skal de lære å anvende et relevant begrepsapparat, gjøre rede for grunnleggende trekk ved selvbiografiske tekster og forklare hva som skiller dem fra fiksjonstekster, sette tekstene inn i en litteraturhistorisk sammenheng og få trening i å uttrykke seg på et korrekt og variert fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4372 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien (nedlagt)

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt gjennom semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskrivning.

Det er krav om obligatorisk undervisningsaktivitet på emnet. For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifikasjonsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 3-5 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5-8 sider à 2300 tegn.

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Fransk