Dette emnet er nedlagt

FRA2522 – La crise des années 30 et le Front populaire

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek først for seg dei økonomiske, sosiale og politiske sidene ved 30-årskrisa som fører til at den franske venstresida samlar seg i Folkefronten, vinn valet i 1936 og dannar den første sosialiststyrte regjeringa i Frankrike. Emnet tek så nærmare for seg den politikken og dei reformene Folkefronten gjennomfører for å få landet ut av krisa, til han går i oppløysing i 1938.

Kva lærer du?

Studentane skal få innsikt i kva som særmerkjer 30-årskrisa i Frankrike, kvifor den splitta venstresida greier å samle seg i Folkefronten og vinne valet i 1936, kvifor politikken og reformene til Folkefronten ikkje fører fram, og kvifor Folkefronten så går i oppløysing.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot FRA4522 – La crise des années 30 et le Front populaire (nedlagt)

Undervisning

Ein dobbelttime i veka (førelesing og/eller seminar) i fjorten veker. Det blir sett av undervisningsfrie periodar til oppgåveskriving.

Eksamen

Innlevering av to oppgåver, begge på 3-4 normalsider (à 2300 teikn). Den første oppgåva blir levert om lag midtvegs i semesteret og byggjer på eit individuelt pensum (1-2 verk). Den andre oppgåva blir levert i slutten av semesteret og byggjer på eit fellespensum (1 verk). Dei to oppgåvene utgjer ei mappe, der begge får ein bokstavkarakter og tel likt.

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

fransk