Dette emnet er nedlagt

FRA2523 – L’identité de la France à travers ses héros nationaux

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal presentere sentrale nasjonale heltar, som t.d. Vercingétorix, Jeanne d’Arc og de Gaulle, som har vore med på å skape det ein kan kalle fransk nasjonal identitet i moderne tid.

Kva lærer du?

Studenten skal kunne gjøre greie for korleis Frankrike i det 19. og 20. hundreåret har prøvd å byggje opp sin identitet rundt såkalla nasjonale historiske heltar av begge kjønn, og korleis andre ”nasjonale heltar” har vore med på å forme denne identiteten.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskapar

FRA1501 - Fransk kulturkunnskap 1 og FRA1502 - Fransk kulturkunnskap 2.

Undervisning

Ein dobbelttime seminar i veka (førelesingar og/eller seminar) i fjorten veker. Det blir sett av undervisningsfrie periodar til oppgåveskriving.
Studentane skal i løpet av semesteret levere ei oppgåve på 3-4 normalsider (à 2300 teikn) som byggjer på individuelt pensum, og som skal godkjennast av læraren før framstilling til eksamen. Oppgåva skal skrivast på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneverande og dei to neste semestera emnet vert gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten må ha gjennomført obligatorisk undervisningsaktivitet før han eller ho kan framstille seg til eksamen.

Heimeeksamen (3 arbeidsdagar) av same omfang i slutten av semesteret som byggjer på fellespensum. Oppgåva skal skrivast på fransk.

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Ei ”Obligatorisk melding som vedkjem fusk” (http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html), skal fylgje med alle oppgåver som studenten leverer til vurdering.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

etter det kvart fjerde eller femte semester.

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk