Dette emnet er nedlagt

FRA4523 – L'identité de la France à travers ses héros nationaux

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal presentere sentrale såkalla nasjonale heltar, som t.d. Vercingétorix, Jeanne d’Arc og de Gaulle, som har vore med på å skape det ein kan kalle fransk nasjonal identitet i moderne tid.

Kva lærer du?

Emnet skal gi ei djupare forståing av korleis Frankrike i det 19. og 20. hundreåret har prøvd å byggje opp sin identitet rundt såkalla nasjonale historiske heltar, og korleis andre samtidige ”heltar” har vore med på å forme denne identiteten. Det blir lagt særskild vekt på mytane rundt dei historiske heltane, og korleis heltane frå samtida sjølve har skapt mytar.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike (med min. 40 studiepoeng i fransk) eller tilsvarande kunnskapar, eventuelt ein BA-grad innanfor eit anna program som godkjenner emnet som masteremne. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan ein få etter søknad. Ein kan også ta emnet som eit fritt emne i ein master på eit anna program.

Anbefalte forkunnskapar

Bachelor i EAS (studieretning Frankrike). Ein kan også ta emnet som eit fritt emne i ein master på eit anna program.

Undervisning

Ein dobbelttime i veka (førelesingar og/eller seminar) i fjorten veker. Det blir sett av undervisningsfrie periodar til oppgåveskriving.

Eksamen

Innlevering av ei semesteroppgåve i slutten av semesteret på 10 normalsider (à 2300 teikn). Oppgåva må skrivast på fransk.

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

elles kvart fjerde eller femte semester.

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk