Dette emnet er nedlagt

FRA4302 – Fransk litteratur: tekst og teori (om Proust)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Prousts forfatterskap. Det omfatter ca. 600 sider primærtekst (Proust) og ca. 600 sider teori tilpasset tekststudiet. Det blir lagt vekt på tekstanalyse, resepsjonshistorie og fortolkningsteori.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sine evner til å forstå franske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal bli fortrolige med fransk fagterminologi og kunne uttrykke seg variert og presist på fransk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet. Videre skal de kunne identifisere og analysere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker, totalt 28 timer.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på ca. 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 8 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Besvarelsen skal leveres i Fronter. Mer informasjon om innlevering i Fronter

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4302/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2009

Vår 2007

Eksamen

Høst 2012

Høst 2009

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk