Dette emnet er nedlagt

FRA2383 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Proust)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Marcel Prousts forfatterskap, ca. 600 sider, med vekt på tekstlesning og resepsjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt over semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskriving.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på ca. 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Undervisningen blir gitt på fransk.

Eksamen

Prøveformen er sluttevaluering i form av en tredagers hjemmeeksamen. Arbeidet skal skrives på fransk og ha et omfang på 5 sider à 2300 tegn.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA2383/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Vår 2007

Eksamen

Høst 2009

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk