Dette emnet er nedlagt

FRA4386 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Louise Labé)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av et forfatterskap eller deler av et forfatterskap bygd på et grundig tekststudium og med vekt på litteratur- og idéhistorisk plassering.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sin evne til å forstå og tolke litterære tekster. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de utvikle sin innsikt i litteraturteoretiske, litteraturhistoriske og idéhistoriske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltakelse på emnet forutsetter opptak til master på Litteraturprogrammet eller LAP (fransk studieretning) eller andre relevante programmer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakelse på emnet forutsetter opptak til master på Litteraturprogrammet eller LAP (fransk studieretning) eller andre relevante programmer.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) som del av sin bachelorgrad.

Undervisning

Undervisningen består av én enkelttime og én dobbelttime i 12 uker. Opplysning om hvilke uker det gis undervisning, finnes på semestersidene.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal holde et muntlig innlegg på fransk på 10-20 minutter som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Temaet for innlegget bestemmes av faglærer etter samtale med studenten. Dette er en kvalifiseringsoppgave som må bestås for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det arrangeres en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Faglærer bestemmer hvilken del av forfatterskapet som skal behandles, mens problemstilling og metode velges av hver kandidat i samråd med fagærer. Besvarelsen skrives på fransk og skal være på 6-9 normalsider à 2300 tegn. Den leveres tre virkedager etter at oppgaven er gitt.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2007

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk