Dette emnet er nedlagt

FRA4503 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg EU’s historie (fra ca.1945) med spesiell vekt på Frankrikes rolle i integrasjonsprosessen. Følgende faser og temaer vil bli gjenstand for spesiell fordypning: Europarådet (Conseil de l’Europe), den europeiske kull og stålunionen la Communauté du Charbon et de l’Acier (CECA), grunnleggelsen av fellesmarkedet i 1957, relasjonene til Tyskland og Storbritannia, den felles landbrukspolitikken, den økonomiske og sosiale utviklingen i EU-landene fra 1945 til 1970-årene.

Emnet vil også ta for seg det politiske systemet i EU og vise det særpregede og historisk unike ved de første institusjonene. Dagsaktuelle temaer og spesielle utfordringer for EU, sett fra et fransk perspektiv, vil også bli drøftet.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • redegjøre for bakgrunnen for Frankrikes initiativer og standpunkter i den europeiske integrasjonsprosessen, samt forløperne til dagens EU
  • Presentere EUs ulike institusjoner og felles politikkområder
  • vurdere EUs betydning for Frankrike og landets rolle i dagens EU
  • identifisere og diskutere dagsaktuelle temaer knyttet til forholdet mellom dagens EU og Frankrike
  • analysere Frankrikes rolle i den europeiske integrasjonsprosessen fra ca. 1945 og frem til i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram

Undervisning

Emnet har felles undervisning med FRA2502 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (nedlagt). Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar i 10 uker. Man tar sikte på å få innlegg av/diskusjoner med eksterne aktører, for eksempel historikere og aktører knyttet til EU.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave på 6-8 sider à 2300 tegn over et emne som velges i samråd med faglærer. Studenten skal også holde et muntlig innlegg på ca. 10 minutter av relevant nyhetsstoff hentet fra aviser eller andre medier. Oppgavene skal besvares på fransk og må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Ved få påmeldte studenter kan emnet gis som leseemne.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før fremstilling til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Ved fastsettelse av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4503/eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ettspråklig ordbok til eksamen. Anbefalte ordbøker: Le Petit Robert.
Eksamensvaktene vil kontrollere at grammatikkdeler i ordboken er forseglet.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

uregelmessig

Eksamen

Vår 2017

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk