Dette emnet er nedlagt

IBER3101 – Translatologi (i norsk-iberoromansk perspektiv)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende forskjeller mellom norsk og iberoromansk (portugisisk/spansk) språkstruktur og virkelighetsrepresentasjon gjennom kontrastiv analyse og oversettelse av tekster til og fra eget språk.

Hva lærer du?

Kjennskap til aktuelle translatologiske problemstillinger i forholdet norsk-iberoromansk og evne til å håndtere dem i praksis. Dette innebærer flere siktemål:

1) Øke studentenes språklige bevissthet og dermed skape bedre forutsetninger for riktig og idiomatisk oversettelse.

2) Gi et teoretisk grunnlag for å skjelne mellom ulike tolkningsmuligheter og begrunne egne preferanser.

3) Gi dypere innsikt i de enkelte språks egenart.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever 40 studiepoeng avlagt i portugisisk eller spansk eller tilsvarende. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

Gode praktiske kunnskaper i norsk og portugisisk eller spansk.

Undervisning

Undervisningen består av interaktiv seminarundervisning med gjennomgåelse av skriftlige hjemmeoppgaver 2 timer i uka i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studentene skal levere og få godkjent én av høyst to kvalifiseringsoppgaver skrevet på portugisisk eller spansk før fremstilling til eksamen. Oppgaven skal være på ca. 4 sider, linjeavstand 1,5.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager.
på 6-8 s. (linjeavstand 1,5) PLUSS bibliografi og evt. forside. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk .

Eksamensspråk

Hjemmeeksamen skrives på spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk, portugisisk og spansk