Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet legges ned etter våren 2011. Nytt innføringsemne i italiensk heter ITA0100 og gis første gang høst 2011. Info om emnet kommer på nett fortløpende.

Dette emnet er en videreføring av emnet ITA0101 – Innføring i italiensk 1 (nedlagt), og gir øvelse i skriftlig og muntlig italiensk. Emnet har en rask progresjon og krever jevnlig og god studieinnsats og mye selvstudium.

Hva lærer du?

Studenten skal utvikle videre de grunnleggende kunnskapene i italiensk fra emnet ITA0101 gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner, som m.a. omfatter:

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper i italiensk tilsvarende kravene til C-språk i videregående skole (A2-nivået i Det europeiske rammeverket for språk), som er forkunnskapskrav for opptak ved italienske emnene på 1000-nivået.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ITA0101 – Innføring i italiensk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga blir gitt som grammatikkforelesinger (2 timer i uka) og gruppeundervisning (4 timer i uka) i 14 uker.

Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokviegrupper som vil gi god faglig uttelling.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet. Det vil bli avholdt tre obligatoriske interne prøver i semesteret som skal godkjennes av faglærar.

NB! Studenter som ønsker å framstille seg til eksamen må avlegge alle de 3 obligatoriske interne prøvene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ITA0102/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Hjelpemidler

Bruk av ordbok er ikke tillat under eksamen.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir kunngjort på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår, siste gang vår 2011.

Undervisningsspråk

Italiensk (og norsk)