Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfattar lesing av og kommentar til Dante Alighieris Inferno, utvalde songar. Gjennomgangen av Dante held fram i ITA2306 med Purgatorio.

Kva lærer du?

Kjennskap til tankeverda i høgmellomalderen slik den møter oss i det kunstneriske uttrykket til Dante.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Minst 30 studiepoeng med italienskstudium eller ulike kombinasjonar av litterære og historiske studium.

Anbefalte forkunnskapar

ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring og ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende kunnskapar

Lese- og skrivedugleik i italiensk.

Overlappande emne

Emnet overlapper med ITA4305 Lectura Dantis I

Undervisning

Et 10 ukers seminar med 1 dobbelttime i veka og 4 veker for oppgåveskriving og prosjekt. Ein foreset at studentane deltak aktivt munnleg under kurset. Undervisninga på emnet er felles med ITA4305.

I løpet av undervisningen skal studenten skrive en mindre oppgave på 2-3 s., som leveres innen en avtalt frist. Denne må godkjennes av læreren før fremstilling til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering skjer i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.

Eksamen på emnet er ein semesteroppgåve på ca. 8 sider à 2300 tegn over oppgitt tema, skrevet på italiensk.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Haust 2007

Eksamen

Haust 2007

Undervisningsspråk

Italiensk