Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Presentasjon av italiensk litteratur fra det 12. århundre frem til i dag. Det velges fortrinnsvis kortere tekster til innføring i litteraturhistorie, elementær litteraturteori og tekstanalyse. Sammenhengen mellom litteraturen og dens samfunnsmessige kontekst blir også behandlet.

Hva lærer du?

Gjennom sentrale tekster fra perioden skal studentene få en oversikt over italiensk litteratur fra det 12. århundre til i dag. Slik skal de bli i stand til å foreta litterære analyser, anvende et relevant begrepsapparat og sette litteraturen inn i en større sammenheng. Undervisningen skal også bidra til å forbedre studentenes evne til å forstå italiensk og uttrykke seg på italiensk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole, eller ITA0100 - Innføring i italiensk (eventuelt ITA0101 - Innføringskurs i italiensk 1 og ITA0102 - Innføringskurs i italiensk 2 ), eller tilsvarende forkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 times forelesning i 10 uker og 2 timer seminar per uke i 12 uker, til sammen 34 timer. 1 uke for selvstudium og oppgaveskriving. Kurset forutsetter aktiv muntlig deltakelse og selvstendig arbeid med skriftlige oppgaver.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk å levere et utkast til en av mappeoppgavene til faglærer og få tilbakemelding på utkastet..

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe bestående av to oppgaver.

Omfanget på hver av de skriftlige oppgavene i mappen skal være 3-5 sider (à 2300 tegn). Oppgavene skal leveres som én samlet pdf-fil i Inspera.

Her finner du sensorveiledning og tidligere eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgavene skrives på italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Italiensk