Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesing og kommentar til Dante Alighieris Purgatorio canto XI ff.

Kva lærer du?

Fordjupning i tankeverda i høgmellomalderen slik den møter oss i det kunstnarlege uttrykket til Dante.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Minst 30 studiepoeng med italienskstudium eller ulike kombinasjonar av litterære og historiske studium.

Anbefalte forkunnskapar

Litterær sans og interesse for tenkjemåten i eldre perioder.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot ITA2306 – Lectura Dantis II (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga vert gitt som seminar med 2 timar i 10 veker, til saman 20 timar. Ein føreset at studentane deltek aktivt munnleg under kurset. Undervisninga er felles med ITA2305.

I løpet av semesteret skal studenten innen fastsatt frist skrive en kort oppgåve på italiensk på 2-3 sider à 2300 teikn utan mellomrom om en tekst eller rundt ein problemstilling. Kortoppgaven må godkjennes av læreren før fremstilling til eksamen.

Kurset føreset aktiv munnleg deltaking og sjølvstendig arbeid med skriftlege oppgåver. For å kunne levere semesteroppgåva, skal studenten halde ein kort munnleg presentasjon på italiensk av ein tekst eller rundt ei problemstilling, som må godkjennast av læraren.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering skjer i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.

Studenten skriver en semesteroppgave på italiensk innenfor tekstanalyse på ca. 8 s. (à 2300 tegn) pluss forside og bibliografi.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Dansk