Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg demokratiske tradisjoner og demokratisering i Latin-Amerika fra uavhengigheten til i dag. Størst vekt er lagt på perioden fra 1975. I emnet vil det bli gitt både en generell oversikt over regionens demokratiske utfordringer, og det vil bli lagt vekt på både demokratiske sammenbrudd og transisjoner og ulike teorier som kan kaste lys over disse store samfunnsomveltningene, samt utfordringer for dagens demokratier i noen utvalgte land.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du tilegnet deg:

  • Innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til utviklingen av latinamerikanske demokratier
  • Kjennskap til ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger som forklarer demokratiske sammenbrudd og transisjoner
  • Evnen til å legge fram argumenter og oppsummere sentrale argument i en fagartikkel eller bok
  • Innsikt og kunnskap om ulike forståelser av demokrati
  • Evnen til å sammenlikne og forklare demokratisk utvikling over tid og mellom land i Latin-Amerika
  • Evnen til å analysere den demokratiske situasjonen i et land

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt). Gode leseferdigheter i engelsk er en nødvendighet, samt at det er en fordel med gode leseferdigheter i spansk og/eller portugisisk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LATAM2502 – Problemer i det post-koloniale Latin-Amerika (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 10 uker.

Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av to resymeer av utvalgte pensumtekster, og to kortere essays. Essayene skal maksimalt utgjøre 3,5 normalsider (à 2300 tegn). Mappens samlede omfang skal ikke overskride 10 normalsider. De skriftlige oppgavene må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Se eksamensinstruks for ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk