Dette emnet er nedlagt

LATAM2502 – Problemer i det post-koloniale Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale problemstillinger i nyere latinamerikansk historie (fra uavhengigheten til våre dager), som f.eks. nasjonalstatens dannelse, revolusjoner og diktatur, økonomisk utvikling og sosiale og etniske forhold i dagens latinamerikanske samfunn.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg innsikt i sentrale problemstillinger fra Latin-Amerikas post-koloniale periode, og kjennskap til ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til disse, og de får trening i å legge fram argumenter muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt). Gode leseferdigheter i engelsk er en nødvendighet, samt at det er en fordel med gode leseferdigheter i spansk og/eller portugisisk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen, og det er obligatorisk oppmøte til første undervisningstime.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av 2 resyméer av utvalgte pensumtekster, og to kortere essays. Essayene skal maksimalt utgjøre 3 ½ normalsider à 2300 tegn uten mellomrom. Mappens samlede omfang skal ikke overskride 10 normalsider. Skriftlige oppgaver må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Mappen vurderes i sin helhet etter siste seminar.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk .

Eksamensspråk

Oppgavene i mappen skrives på norsk, spansk, portugisisk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Erstattet av LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (nedlagt)

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk