Dette emnet er nedlagt

SEU1502 – Sentral-Europas politikk, minoriteter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den første delen av emnet gir en innføring i det politiske system, de politiske partier samt i sentrale politikkområder i Sentral-Europa (dvs. Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn) og Baltikum (dvs. Estland, Latvia, Litauen) i perioden 1989 til i dag.

Emnets andre del fokuserer nærmere på ett utvalgt politikkområde: minoritetspolitikk. Hvilke minoriteter finner vi i de syv landene og hvordan hånteres minoritetsspørsmålet politisk? Begrepene nasjon, statsborgerskap og minoriteter problematiseres, og landenes minoritetspolitikk, sett i lys av internasjonale vedtak og konvensjoner, analyseres.

Hva lærer du?

Studenten kan forklare hovedtrekkene ved det politiske systemet i landene i Sentral-Europa (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn) og Baltikum (Estland, Latvia, Litauen) slik det utviklet seg i perioden 1989 og frem til i dag. I tillegg kan studenten behandle kritisk begrepene nasjon, nasjonalisme, statsborgerskap og minoriteter, samt analysere hvordan disse begrepene kommer til politisk anvendelse i landene i Sentral-Europa og Baltikum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som er tatt opp på Program for europeiske og amerikanske studier og Europastudier (EU) har førsteprioritet, andre programstudenter har andreprioritet, emnestudenter har tredjeprioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (en dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må skrive en kvalifiseringsoppgave på 4-5 sider. Oppgaven må godkjennes av faglærer før eksamen. Hvis du ikke får oppgaven godkjent, kan du forbedre og levere på nytt innen en uke.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Den skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk innenfor en 40-gruppe i sentraleuropeisk områdekunnskap. Valgfritt emne i 80-gruppe russisk områdekunnskap og balkansk områdekunnskap. Europaemne i Europastudier (EU). Kan tas som fritt emne i andre programmer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Emnet erstattes av SEU2502 våren 2016

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk